Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Thursday, October 2, 2008

Siapa Jurubicara Islam?

Saya tertarik dengan ulasan buku oleh penulis dan pembaca ini. Moga Allah merahmati dirinya.
www.saifullahzulkif li.blogspot. comAntara buku yang sedang saya baca sekarang adalah bukuterbaru yang ditulis oleh Esposito dan Dalia Mogahedbertajuk Who Speaks For Islam?: What do Billions ofmuslims really Think. Satu buku yang saya rasakansemua ummat Islam terutama mereka yang terlibat dalamgerakan Islam harus baca. Oleh kerana saya masih belumhabis baca buku tersebut jadi saya tidak berniat untukmembuat kupasan buku disini. Namun Demikian buku iniyang ditulis hasil daripada kajian yang dibuat sejak2002 hasil dapatan daripada ummat Islam seluruh dunia.Menanyakan beberapa persoalan fundalmental yangmenjadi permasalahan pokok kepada imej ummat Islam danIslam itu sendiri.
Apa yang saya ingin ungkapkan disini adalah ucapantahniah saya kepada Dalia Mogahed yang berbahas dalamsatu forum bersama dgn seorang feminis terkenal IrshadMunji, Toronto Canada. Beliau telah menulis beberapabuku kontroversi termasuklah The Trouble With IslamToday: A Muslim's Call for Reform in Her Faith. danThe New Hope for Islam yang boleh di dapati dalambahasa melayu dan dibaca secara percuma.Bagi saya Irshad mempunyai niat yang murni untukmelihat Islam dipandang positif oleh orang bukanIslam, dan beliau mahu menegakkan keadilan dalampersektif beliau sendiri. Beliau yang kelihatanseperti seorang yang penuh kekecewaan percaya bahawaIslam adalah merupakan faktor kepada kemunduran dankezaliman kepada kaum hawa. Dengan kefahaman ini,beliau seperti mana feminis2 yang lain menggagaskankepada rekonstruksi al-Quran kepada fahaman2 yangdianggap lebih progressif mambela hak asasi manusia.Erm.. niatnya nampak murni tapi kefahamannya salah dankecelaruan sudut pandang sarwajagat Islam, Islamicworld view. Inilah masalahnya apabila kita meletakkanagama, hukum dan keadilan di tangan sendiri. Ketiga2perkara ini akan disalah gunakan dan dimanipulasimengikut nafsu dan suka hati kita sendiri.
Dalam halini, manusia memerlukan satu garis panduan yang jelas daripada sesuatu yang berkuasa, merujuk kepada wahy.Wahyu yang diturunkan adalah merupakan panduandaripada Allah swt yang mencipta manusia, mengetahuilebih daripada kemampuan akal. Akal mungkin bolehmengatakan ya kepada sesuatu, tetapi tidak kepadawahy. Ini adalah kerana, akal hanya mampu menafsirkansesuatu yang mampu dicapai oleh lima deria manusia,daripada deria ini akal manusia membuat tafsiran,tetapi tidak bagi wahy, wahy adalah jauh daripadalimitasi deria manusia apatah lagi untuk menentukanapa yang baik dan buruk kepada manusia.Berhubung kait dengan isu ini, saya ingin kaitkandengan hujah yang disampaikan oleh irshad yangmengatakan bahwa terdapat seorang Imam di Amerika yangmenulis satu artikel, membolehkan perkahwinan antarapelbagai penganut agama tanpa perlunya kepadapenukaran agama. Irshad yang mengagung-agungkantulisan Imam tersebut mengatakan tulisan itu akhirnyatelah diterjemah kepada 19 bahasa dan menjadi rujukankepada ummat Islam moden.Menarik disini adalah apabila Dalia secara tuntasmenempelak hujah tersebut dengan mengutakan bahawaadalah hal agama, hukm dan keadilan dalam Islam tidakboleh diterjemah dan ditafsirkan sesuka hati, tanpaadanya 'religious authority' atau pun mereka yangmempunyai hak, kreadibiliti di dalam menafsirkan hukumdan agama.
Mereka haruslah melalui sistem pendidikanIslam, dan melalui perguruan ilmu bersama ulama-ulamayang muktabar dan diberi Ijazah, pengtauliahandaripada ulama tersebut.Saya sendiri jika boleh berhujah, saya pertikaikanbagaimana sebuah hukm boleh dibuat dan dijatuhkanmelalui sebuah artkel, tambah pula imam mana, atausiapa tidak pula diketahui Kalau di Malaysia, ImamAyah Pin yang mungkin buat hukm, pasti jadi masalah.Orang yang tidak mempunyai hak dan layak di dalammendifinasikan hukm, diberikan kuasa yang tidaksepatutnya. Al-Qardhawi sendiri malah mana2 ulamaIslam sekali pun dalam mengupas satu2 isu bukanmenulis artikel, tetapi hujah mereka di tulis dalamsebuah buku. dibuat secara terperinci, berhati-hatidan bertanggungjawab.Inilah masalah yang akan timbul apabila agama, hukmdan keadilan dibawa ke tangan sendiri, maka kecelakaandan kecelaruan akan berlaku. Dalia menambah, al-Qaedayang dikatakan berjuang atas nama agama pun berlakuakibat daripada sikap dan pendekatan ini kepadaal-Quran dan wahy dalam Islam. Intrepetasi mungikutsedap nafsu ini akhirnya mengakibat dua kelompok yangkian dominan dalam dunia Islam pada hari ini. Dalamfenomena inilah al-Qardawi meletakkan dua kelompokyang lahir digelar sebagai al-Ghulub Tafarraqu fiDeen, kelompok yang melampau dalam agama dan kelompakpelonggar agama Tasahul fi Deen.Berkait rapat dalam hal ini, saya ingin memberikancontoh di luar agama Islam. Sewaktu dunia kecoh denganfilem kontroversi adaptasi daripada novel Dan Brown.Da Vinci Code. Filem Da Vinci Code yang mempersoalkanpelbagai perihal fundamental dalam kristian, malahmemaparkan bahawa wujudkan gerakan rahsia Opus Dei,isu The last Supper dan Mary Maglandale dan Priory ofSion, menjadi isu kontroversi dalam dekad ini kepadaagama Kristian. Ketika itu, ramai penganut Islam yangmemandang sinis dan ketawa kepada agama kristian.Pembesar-pembesar Kristian membantah dan menafikansemua isu-isu yang diusulkan oleh Dan Brown. Malahpenganut Kristian diseluruh dunia membantah,dibeberapa negara termasuk Filipina, Italy dan Indiamengharamkan filem ini dan di India terdapat mogoklapar membantah filem ini.
Di saat ini saya menyatakan bantahan saya kepadakepada filem tersebut. Bukan bermaksud saya mengakuikebenaran Kristian, tetapi di dalam hal agama kitaharus punya prinsip biarlah mereka yang layak danwibawa dalam agama tersebut untuk bercakap mewakiliagama tersebut. Masalah ini begitu menular dalamIslam. Mereka yang liberal, sekular dan ekstrimmengaku mewakili Islam akan kemudian memberikantanggapan yang salah terhadap Islam.
Bayangkanbagaimana jika dalam dialog antara agama, Islamdiwakili oleh Zainah Anwar dan Kristian diwakili olehDan Brown. Pasti rosak agama.www.saifullahzulkif li.blogspot. com30 Sept/ 30 Ramadhan6.45 pm Seksyen 14

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...